ಮೂಡಲಗಿ 30 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ

ಮೂಡಲಗಿ 30 ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಜೆ
Jana Jeevala Latest Breaking News Download App
Jana Jeevala Latest Breaking News Download App
Jana Jeevala Latest Breaking News Download App

 ಚಿರತೆ ಕಾಣಿಸಿದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ  ಮೂಡಲಗಿಯ ಮೂವತ್ತು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಇಲಾಖೆ ರಜೆ ಘೋಷಿಸಿದೆ. ಅವುಗಳ ವಿವರ ಇಂತಿದೆ.